Fundacja Kęty Grupa Kęty

Działalność fundacji

Zgodnie z zapisem w statucie:

 1. Fundacja stawia przed sobą i realizuje następujące cele:
  • pomoc wychowankom oraz byłym wychowankom Placówek Opiekuńczych „Domów Dziecka”, rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych wychowanków, rodzin i osób;
  • pomoc wychowankom oraz byłym wychowankom Placówek Opiekuńczych „Domów Dziecka” w znalezieniu i odbywaniu praktyk zawodowych oraz pracy w spółkach wchodzących w skład grupy kapitałowej Grupy Kęty S.A. lub w innych firmach w regionie; pomoc w usamodzielnieniu się i starcie w dorosłe życie;
  • propagowanie idei rodzicielstwa zastępczego i upowszechnianie rodzinnych form opieki zastępczej nad dzieckiem znajdującym się w Placówce Opiekuńczej „Domu Dziecka”;
  • pomoc, domom dziecka, placówkom opiekuńczo –wychowawczym, rodzinom zastępczym i rodzinnym domom dziecka realizującym ideę rodzicielstwa zastępczego;
  • pomoc społeczna dzieciom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej;
  • tworzenie nowej jakości życia społecznego w regionie, w tym budowanie relacji międzyludzkich i pobudzania wrażliwości na innych w zakresie wymienionym w punktach a-e;
  • ułatwienie podopiecznym Fundacji uczestnictwa w lokalnych wydarzeniach kulturalnych i sportowych;
  • pomoc, w tym pomoc społeczna, pracownikom spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej Grupy Kęty S.A. i ich rodzinom i dzieciom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej;
  • współpraca z instytucjami (m.in. fundacjami, stowarzyszeniami), które realizują podobne cele statutowe oraz pomoc tym instytucjom;
 2. Cele, o których mowa w ust. 1 pkt. a - f, Fundacja realizuje na terytorium powiatów bielskiego, oświęcimskiego, cieszyńskiego, żywieckiego i pszczyńskiego.
 • Sportowe Beskidy
 • Beskidzka 24
 • Kronika Beskidzka
 • Sportowe Kęty
 • NoMonday
 • CGH
 • Vgraf
 • Mediani
 • Dekret Centrum Rachunkowego
 • Trigger image
 • Ice mastry
 • Helios
 • Ochrona
 • PWS
 • Dworek Eureka
 • Marhan
 • profmetkol
 • TIM